Achtergrondafbeelding

Duurzame samenleving

In Midden-Groningen willen wij ‘ons’ stukje aarde graag goed achterlaten voor de generaties na ons. Dit betekent dat wij aan een groene, duurzame en sociale gemeente werken. In onze gemeente kom je duurzaamheid daarom in verschillende vormen tegen.

De schouders eronder

Midden-Groningen gebruikt alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als bouwstenen voor verduurzaming. En omdat wij een gemeente van aanpakken zijn, zetten we hierin concrete stappen. Dit doen we door duurzame initiatieven en projecten uit te voeren. Maar ook door inwoners, bedrijven en organisaties te helpen en te inspireren om mee te bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.

We beginnen bij onszelf: bedrijfsvoering

Midden-Groningen staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij al het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en aardgasvrij maken. Bij de inkoop van diensten en goederen maken wij duurzame en verantwoorde keuzes. En wij gaan voor een duurzaam wagenpark. Verder willen we het afval dat in onze organisatie wordt geproduceerd zo goed mogelijk scheiden zodat grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Een duurzame, vitale gemeenschap

De duurzame doorontwikkeling van onze gemeente begint bij een duurzame samenleving en vitale gemeenschappen. Dit vraagt om aandacht voor verschillende onderwerpen. Zo investeren we in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Maar we hebben ook aandacht voor goed onderwijs, gelijke kansen voor iedereen en bestaanszekerheid.

Klimaat en energietransitie

We werken aan een klimaatbestendige gemeente door droogte, hitte en wateroverlast te bestrijden. Ook zetten wij vaart achter de energietransitie. Bijvoorbeeld door dorpen en wijken aardgasvrij te maken. Samen met inwoners stellen we hiervoor wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) op en werken we aan hernieuwbare energieprojecten. Verder pakken wij – met buurgemeenten en netbeheerders - de uitdagingen van het overbelaste elektriciteitsnet aan.

Duurzaam wonen voor iedereen

We investeren in sociale woningbouw om ervoor te zorgen dat iedereen – ook als je minder geld hebt – een goede woning kan vinden in onze gemeente. Daarnaast zetten wij in op 50% minder aardgasverbruik in woningen in 2030. Het voorkomen van energiearmoede is ook een speerpunt. Daarom ondersteunen wij inwoners met advies, plannen en subsidies om hun woning te verduurzamen en hun energierekening te verlagen.

Duurzame lokale economie

Verder maken wij ons sterk voor duurzaam en circulair ondernemen. Wij ondersteunen bedrijven in Midden-Groningen zodat zij minder C02 uitstoten. Ook zetten wij in op meer hergebruik en recycling van grondstoffen bij inwoners, organisaties en ondernemers.

Wil je meehelpen om onze gemeente te verduurzamen?

Goed om te weten dat wij altijd op zoek zijn naar mensen die hun kennis, energie en ervaring hiervoor willen inzetten.

‘Duurzaamheid gaat niet alleen over bewust en zuinig omgaan met energie en grondstoffen. Maar net zo goed over vitale dorpen én een gemeente waarin iedere inwoner gelijke kansen krijgt.’